header

Menu

ห้องประชุมรองรับได้ 100 คน อยู่ทางด้านปีกซ้ายของตัวอาคารสามประสบวิว มองเห็นทัศนียภาพของจุดที่แม่น้ำทั้ง 3 สาย มาบรรจบกัน ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงและ Projector มัลติมีเดีย สามารถจัดกรประชุมเชิงวิชาการ เพื่อความบันเทิง รวมถึงการจัดเลี้ยงแบบส่วนตัว